MEFET 10-in-1 Köp funksiýaly mikrodermabrasiýa enjamy, götermegi arassalamagy berkitmek üçin

Gysga düşündiriş:

NPS:

10-in-1 Köp funksiýaly gözellik enjamlary

Munuň üçin amatly:Gözellik salony, Derini bejermek merkezleri, SPA we ş.m.


 • Model:GELI ..
 • Funksiýalary:Götermek, berkitmek, arassalamak
 • Kuwwaty:65W, 50Hz, 110 ~ 240VAC
 • Iş temperaturasy:15 ~ 35 ℃
 • Iş çyglylygy:30-70%
 • Saklamagyň temperaturasy:5-40 ℃
 • Belentlik: <3000m
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Giriş

  Mikrodermabrasiýa köp funksiýaly gözellik enjamy

  “Backin” hünärli we giňişleýin derini dolandyrmak enjamydyr.Dürli funksional komponentleri birleşdirýär we dürli derini dolandyrmak taslamalarynda ulanylyp bilner.Enjamyň esasy wezipeleri ýüzüňi arassalamak we nemlendirmek, önümiň girizilmegine kömek etmek, zardyň siňdirilmegini gowulandyrmak we deriniň alyş-çalşyny güýçlendirmek we ş.m.

  铂 金 综合 仪 图

  GARŞY Mikrodermabrasiýa enjamyÜstünlikleri

  · 9 Funksiýa tutawaçlary

  · 10.2 Inç duýgur ekran

  · Köp dilli: Iňlis, Koreýa, Italýan, Hytaý

  · Iňňe mugt

  · Securityokary howpsuzlyk

  · Takyk gözegçilik

  mikrodermabrasiýa ýüzüni bejermek gözellik maşyn 5

  Interfeýsi düzmek

  Dil, ýagtylyk, ses sazlamak interfeýsinde sazlanyp bilner.

  3 salgylanma üçin dil

  Iňlis koreý we hytaý

  Iňlis
  sazlamak

  10 tutawaç - 10 wezipe

  Her bir funksiýa tutawajy enjamdaky iş sahypasyna gabat gelýär.Energiýa derejesi, wagt we re modeim gönüden-göni iş interfeýsinde düzülip bilner.

  deri süpüriji

  SKIN SCRUBBER

  Highokary ýygylykly yrgyldy prinsipini ulanyp, arassalaýyş effektini gazanmak üçin deridäki hapalary aýyranda suw atomlaşdyrylýar.
  ion klip

  ION KLIP

  "Ion klip" esasan gözlerde we beýleki ownuk ýerlerde hereket edýär.Derini gyjyndyrmak üçin mikro tok ulanyň;derini aklaýan önümleriň infuziýasyna kömek ediň we siňdirişi has çaltlaşdyryň.
  otrisatel taýak

  GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

  Ion gysgyjy, ion rolikini işledeniňizde, gyzyl simi ion tutawajyna, gara sim bolsa bu negatiw taýaga birikdirmeli, negatiw taýagy bolsa müşderi tutmaly.
  göz

  Göz RF

  Gözüň ýa-da ýüz dokumalaryny durnukly gatlakda gyzdyrmak üçin radio ýygylygy prinsipini ulanyp, gyrmyzy aýyrmagyň täsirine ýetmek üçin subkutan kollagen gysylyp we berkidilip bilner.
  yssy we salkyn

  Gyzgyn we sowuk

  Deride fiziki sowuk / ýylylyk funksiýasyny ulanmak gan aýlanyşygyny ýokarlandyrmaga, metabolizmi ýokarlandyrmaga we siňdiriş netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.
  ion rolik

  ION ROLLER

  "Ion Roller" ýüz keşbinde hereket edýär.Derini gyjyndyrmak üçin mikro tok ulanyň;derini aklaýan önümleriň infuziýasyna kömek ediň we siňdirişi has çaltlaşdyryň.
  kislorod sanjym

  OXYGEN INJEKSI .ASY

  Atomlaşdyrylan inçe suw molekulalaryny ýa-da ýokumly maddalary iş bölegine deň derejede sepmek üçin basyş ulanyň, deriniň çyglylygy doldurmagy ýa-da ýokumly maddalary siňdirmegi aňsatlaşdyrylýar.
  göz sono

  GÖZ SONO

  Frequokary ýygylykly yrgyldy ýörelgesini ulanyp, has uly molekulalar bilen ýokumly komponentler miniatýurlaşdyrylyp bilner, şonuň üçin aralaşmagyň güýji we siňdiriş netijeliligi ýokarlanyp biler.Bu funksiýa esasan gözüň töweregindäki ýerlerde hereket edýär.
  häzirki klipler

  Häzirki klip

  Masüz maskasynyň ýokumly maddalary biologiki mikrokurrent ulanyp, 15 minudyň içinde derä çalt girizilip bilner.1mA mikrokurrent tutuş beden dokumalaryna ýaýradylar.
  sono

  ACÜREK SONO

  Frequokary ýygylykly yrgyldy ýörelgesini ulanyp, has uly molekulalar bilen ýokumly komponentler miniatýurlaşdyrylyp bilner, şonuň üçin aralaşmagyň güýji we siňdiriş netijeliligi ýokarlanyp biler.Bu funksiýa esasan ýüzde hereket edýär.

  Şahadatnamalar

  1-1
  1-4
  ROHS

  Hyzmatlar

  1. Ulgamy täzelemäge we effekti uzakdan ulanmagy gowulaşdyryp bileris.
  2. Size 12 aý kepillik berýäris.Zapas şaýlaryny çalyşmak zerur bolsa, ätiýaçlyk şaýlaryny birbada mugt ibereris.
  3. Adam tarapyndan ýok edilen jogapkärçilik ýok.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Has giňişleýin öwrenmek üçin ABŞ bilen habarlaşyň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Jikme-jik bahalary alyň