Senagat habarlary

 • Deriniň mikroekologiýasynyň fiziologiki funksiýalary
  Iş wagty: 06-28-2022

  Deriniň mikroekologiýasynyň fiziologiki funksiýalary Adaty ösümlik dünýäsiniň berk durnuklylygy bar we daşary ýurt bakteriýalarynyň kolonizasiýasynyň öňüni alyp biler.Adaty ýagdaýlarda mikroorganizmler bilen mikroorganizmleriň arasynda, mikroorganizmler bilen ýer eýeleriniň arasynda dinamiki ekologiki deňagramlylyk saklanýar ....Koprak oka»

 • Deriniň mikroekologiýasynyň derä goraýjy täsiri
  Iş wagty: 06-27-2022

  Deriniň mikroekologiýasynyň derä goraýjy täsiri Sebaceous bezleri, emulsirlenen lipid filmini emele getirmek üçin mikroorganizmler bilen metabolizlenýän lipidleri bölüp çykarýar.Bu lipid filmlerinde deride hapalanan aşgar maddalary zyýansyzlandyryp bilýän kislotaly filmler diýlip hem atlandyrylýan erkin ýag kislotalary bar ...Koprak oka»

 • Deri mikroblarynyň düzümi we täsir ediji faktorlary
  Iş wagty: 06-27-2022

  Deri mikroblarynyň düzümi we täsir ediji faktorlary 1. Deri mikroblarynyň düzümi Deri mikroblary deri ekosistemasynyň möhüm agzalary bolup, deriniň üstündäki ösümlik adatça bakteriýalara we wagtlaýyn bakteriýalara bölünip bilner.Identaşaýjy bakteriýalar mikroorganizmleriň topary ...Koprak oka»

 • Gury epidermis deriniň päsgelçiliginiň bozulýandygyny, lipidleriň ýitmegini, beloklaryň azalýandygyny aňladýar
  Iş wagty: 06-10-2022

  Epidermal päsgelçilige ýiti ýa-da dowamly zeper ýetenden soň, deriniň öz-özünden abatlaýyş mehanizmi keratinositleriň önümçiligini çaltlaşdyrar, epidermal öýjükleriň çalşylýan wagtyny gysgaldyp, sitokinleriň öndürilmegine we goýberilmegine araçylyk eder, netijede giperkeratoz we ýeňil çişme ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 05-28-2022

  MEICET Programma üpjünçiligi ulanyjy şertnamasy, 2022-nji ýylyň 30-njy maýynda Şanhaý Maý Deri Maglumat Tehnologiýasy Co., LTD 1-nji madda. Specialörite bellikler 1.1 Şanhaý Maý Deri Maglumat Tehnologiýa Co., LTD.(mundan beýläk “MEICET” diýilýär) ulanyjy hökmünde hasaba durmazdan ozal size ýatladýar, okamagyňyzy haýyş edýäris ...Koprak oka»

 • Deriniň garramagynda epidermal gurluş we biohimiki üýtgemeler
  Iş wagty: 05-12-2022

  Epidermisiň alyş-çalşy bazal keratinositleriň öýjükleriň tapawudy bilen kem-kemden ýokaryk hereket etmegidir we netijede ýadro däl gatlak korneýasyny emele getirip, soň bolsa ýykylýar.Adatça ýaşyň ulalmagy bilen bazal gatlak we egriji gatlak dis ...Koprak oka»

 • Deriniň adaty bolmadyk pigment çalşygy - hloazma
  Iş wagty: 05-06-2022

  Hloazma kliniki tejribede giňden ýaýran deri pigmentasiýasynyň bozulmasydyr.Köplenç çaga dogurýan aýallarda ýüze çykýar we tanalmaýan erkeklerde hem bolýar.Esasan kebelek ganatlarynyň görnüşinde ýaňaklarda, maňlaýda we ýaňaklarda simmetrik pigmentasiýa bilen häsiýetlendirilýär.Lightagtylyk ...Koprak oka»

 • Skwaleniň derä täsiri
  Poçta wagty: 04-29-2022

  Skalen okislenmesiniň mehanizmi, pes ionlaşma çäginiň öýjükleriň molekulýar gurluşyna zeper ýetirmezden elektron sowgat edip ýa-da kabul edip biljekdiginden we skaliniň lipid peroksidasiýa ýolundaky gidroperoksidleriň zynjyr reaksiýasyny ýatyryp biler.Geçirilen gözlegler, pe ...Koprak oka»

 • Deri analizatorynyň RGB ýagtylygyny ykrar ediň
  Iş wagty: 04-21-2022

  Deri analizatorynyň RGB ýagtylygyny tanamak RGB reňk ýagtylygy prinsipinden düzülendir.Düzgüne görä, reňk garyş usuly gyzyl, ýaşyl we gök çyralara meňzeýär.Çyralary biri-birine gabat gelende reňkler garylýar, ýöne ýagtylygy br-iň jemine deňdir ...Koprak oka»

 • Derini analizleýji maşyn näme üçin gözellik salonlary üçin möhüm gural?
  Iş wagty: 04-13-2022

  Derini analizleýjiniň kömegi bilen ýalňyş diagnoz goýmak ähtimallygy ýokarydyr.Nädogry diagnoz şerti bilen düzülen bejeriş meýilnamasy diňe bir deri meselesini çözüp bilmez, deriniň problemasyny hasam kynlaşdyrar.Gözellik salonlarynda ulanylýan gözellik maşynlarynyň bahasy bilen deňeşdirilende, t ...Koprak oka»

 • Derini analizleýji maşyn näme üçin deri problemalaryny ýüze çykaryp biler?
  Iş wagty: 04-12-2022

  Adaty deri bedendäki organlary we dokumalary ýagtylygyň zaýalanmagyndan goramak üçin ýagtylygy siňdirmek ukybyna eýedir.Lightagtylygyň adam dokumalaryna girmek ukyby tolkun uzynlygy we deri dokumasynyň gurluşy bilen berk baglanyşyklydyr.Umuman, tolkun uzynlygy näçe gysga bolsa, şonça-da aralaşmagy ...Koprak oka»

 • MEICET deri analizatory MC88 bilen MC10 arasynda nähili tapawutlar bar
  Iş wagty: 03-31-2022

  Müşderilerimiziň köpüsi MC88 bilen MC10 arasyndaky tapawudyň nämedigini soraýarlar.Ine size salgylanma jogaplary.1. Daş görnüşli.“MC88” -iň daşky görnüşi göwheriň ylhamyna laýyklykda döredilip, bazardaky täsinligi.MC10-yň daşky görnüşi adaty tegelek.MC88-de 2 reňk bar ...Koprak oka»

1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Jikme-jik bahalary alyň