Deri mikroblarynyň düzümi we täsir ediji faktorlary

Kompozisiýa we täsir ediji faktorlarDeri mikroblary

1. Deriniň mikroblarynyň düzümi

Deri mikroblary deriniň ekosistemasynyň möhüm agzalary bolup, deriniň üstündäki ösümlikleri adatça bakteriýalara we wagtlaýyn bakteriýalara bölmek mümkin.Identaşaýjy bakteriýalar, Stafilokokk, Korinebakteriýa, Propionibakteriýa, Asinetobakter, Malasseziýa, Mikrokokk, Enterobakter we Klebsiella ýaly sagdyn derini kolonizasiýa edýän mikroorganizmler toparydyr.Wagtlaýyn bakteriýalar, daşky gurşaw bilen aragatnaşyk arkaly alnan mikroorganizmleriň bir toparyna degişlidir, şol sanda Stafilokokk aureusy, Streptokok gemolitikasy we Enterokokk we ş.m. Deri ýokançlygynyň döremegine sebäp bolýan esasy patogen bakteriýalardyr.Bakteriýalar deriniň ýüzünde agdyklyk edýän bakteriýalardyr we deride kömelekler hem bar.Filum derejesinden deriniň üstündäki täze drama, esasan, aktinobakteriýalar, firmalar, proteobakteriýalar we bakteroidler ýaly dört filadan durýar.Jyns derejesinden deriniň üstündäki bakteriýalar esasan Corynebacterium, Staphylococcus we Propionibacteriumdyr.Bu bakteriýalar deriniň saglygyny goramakda möhüm rol oýnaýar.

2. Deriniň mikroekologiýasyna täsir edýän faktorlar

(1) kabul ediji faktor

Ageaş, jyns, ýerleşiş ýaly zatlaryň hemmesi deri mikroblaryna täsir edýär.

(2) Deri goşundylary

Deriniň çakyşmalary we goşundylary, şol sanda ter bezleri (ter we apokrin bezleri), sebaceous bezleri we saç follikullary ýaly özboluşly ösümlik dünýäsi bar.

(3) Deriniň üstki topografiýasy.

Deriniň üstündäki topografiki üýtgemeler, deriniň anatomiýasyndaky sebit tapawutlaryna esaslanýar.Medeniýet esasly usullar, dürli topografiki sebitleriň dürli mikroorganizmleri goldaýandygyny öwrenýär.

(4) Beden bölekleri

Molekulýar biologiki usullar, deriniň mikrobiotasynyň bedenine baglydygyny belläp, bakteriýa dürlüligi düşünjesini kesgitleýär.Bakterial kolonizasiýa deriniň fiziologiki ýerine bagly bolup, belli bir çygly, gurak, sebaceous mikro-gurşaw we ş.m. bilen baglanyşyklydyr.

(5) Wagtyň üýtgemegi

Molekulýar biologiki usullar, nusga almagyň wagty we ýeri bilen baglanyşykly deri mikrobiotasynyň wagtlaýyn we giňişlik üýtgemelerini öwrenmek üçin ulanyldy.

(6) pH üýtgemegi

Martionini 1929-njy ýyldan başlap deriniň kislotalydygyny subut etdi, şeýlelik bilen deriniň mikroorganizmleriň ösmegini bökdäp we bedeni ýokançlykdan gorap bilýän “palto” düşünjesini döretdi we şu güne çenli dermatologiki gözleglerde ulanylýar.

(7) Ekzogen faktorlar - kosmetik serişdeleri ulanmak

Oňa täsir edýän köp ekzogen faktorlar barderi mikroekologiýasy, daşky gurşawyň temperaturasy, çyglylygy, howanyň hili, kosmetika we ş.m.Köp daşarky faktorlaryň arasynda kosmetika, deriniň kosmetika bilen ýygy-ýygydan gatnaşygy sebäpli adam bedeniniň käbir ýerlerinde deriniň mikroekologiýasyna täsir edýän möhüm faktorlardan biridir.


Iş wagty: Iýun-27-2022

Jikme-jik bahalary alyň