Deriniň mikroekologiýasynyň fiziologiki funksiýalary

Fiziologiki funksiýalaryDeriniň mikroekologiýasy

Adaty ösümlik dünýäsi güýçli öz-özüne durnukly we daşary ýurt bakteriýalarynyň kolonizasiýasynyň öňüni alyp biler.Adaty ýagdaýlarda mikroorganizmler bilen mikroorganizmleriň arasynda, mikroorganizmler bilen ýer eýeleriniň arasynda dinamiki ekologiki deňagramlylyk saklanýar.
1. Deri dokumalarynyň alyş-çalşyna gatnaşyň
Sebaceous bezleri, emulsirlenen lipid filmini emele getirmek üçin mikroorganizmler bilen metabolizlenýän lipidleri bölüp çykarýar.Bu lipid filmlerinde deride hapalanan aşgar maddalary zyýansyzlandyryp we daşary ýurt bakteriýalaryny (geçýän bakteriýalary) saklap bilýän erkin kislotalar bar.), kömelekler we beýleki patogen mikroorganizmler ösýär, şonuň üçin adaty deri ösümlikleriniň esasy işi möhüm gorag täsiridir.
2. Iýmitleniş täsiri
Wagtyň geçmegi bilen deriniň öz-özüni täzelemek ukyby bar we adamlaryň gözi bilen görüp bilýän zady kepekdir, bu epidermal öýjükleriň işjeň we çökýän keratinositleri hereketsiz tekiz öýjüklere ýuwaş-ýuwaşdan öwrülmegi, organelleriň ýitmegi we kem-kemden keratinizasiýa.Bu keratinirlenen we siňdirilen öýjükler bakteriýalaryň ösmegi we öýjükleriň siňdirilmegi üçin ulanylyp bilinýän fosfolipidlere, aminokislotalara we ş.m. bölünýär.Bölünen makromolekulalar derini siňdirip bilmeýär we derini iýmitlendirmek üçin ownuk molekulýar maddalara öwrülmek üçin deriniň mikroorganizmleriniň täsiri astynda peselmeli.
3. Immunitet
Daşary ýurt patogenlerinden goramagyň birinji ugry hökmünde adam derisi dürli mehanizmler arkaly kabul edilýän derini işjeň ýa-da passiw goraýar.Bu öz-özüňi goramagyň möhüm mehanizmlerinden biri epidermise mahsus bolan mikroblara garşy peptidleriň bölünip çykmagydyr.
4. Öz-özüňi arassalamak
Residentaşaýjy bakteriýalar Propionibakteriýa we simbiotik bakteriýalar Deri ösümliklerindäki stafilokok epidermidis sebumyň bölünip aýrylmagy, ýagyň kislotalaryny emele getirmegi üçin deriniň üstki birneme kislotaly ýagdaýda bolmagy, ýagny kolonizasiýa, ösüşe garşy bolup bilýän kislotaly emulsirlenen lipid filmidir. Stafilokokk aureusy, Streptokokk ýaly köp geçýän ösümlikleriň köpelmegi.
5. Päsgelçilik täsiri
Adaty mikroflora derini daşary ýurt patogenlerinden goraýan faktorlaryň biridir we deriniň barýeriniň bir bölegidir.Deride iýerarhiki we tertipli kolonizasiýa edilen mikrobiota biofilmiň gatlagyna meňzeýär, bu diňe bir bedeniň açyk epidermisini goramakda däl, eýsem kolonizasiýa garşylygynyň döredilmegine gönüden-göni täsir edýär, şonuň üçin daşary ýurtly patogenler a bedeniň derisiniň aşagy.


Iş wagty: Iýun-28-2022

Jikme-jik bahalary alyň