Deriniň mikroekologiýasynyň derä goraýjy täsiri

Gorag täsiriDeriniň mikroekologiýasyDeride

Sebaceous bezleri, emulsirlenen lipid filmini emele getirmek üçin mikroorganizmler bilen metabolizlenýän lipidleri bölüp çykarýar.Bu lipid filmlerinde deride hapalanan aşgar maddalary zyýansyzlandyryp we daşary ýurt bakteriýalaryny (geçýän bakteriýalary) saklap bilýän erkin kislotalar bar., kömelekler we beýleki patogen mikroorganizmler ösýär, şonuň üçin adaty deri ösümlikleriniň ilkinji işi möhüm gorag täsiridir.

Deriniň we goşundylaryň, şol sanda ter bezleri (ter bezleri), sebaceous bezleri we saç follikullarynyň özboluşly ösümlikleri bar.Sebaceous bezleri, saç follikullaryny birleşdirip, sebum atly baý lipid maddasyny bölüp çykarýan follikulýar sebaceous birligini emele getirýär.Sebum derini we saçlary goraýan we ýaglaýan we antibakterial galkan hökmünde hereket edýän gidrofobiki gorag filmidir.Düwürtik bezleri birneme gipoksik bolup, fakultatiw anaerob bakteriýalarynyň ösmegini goldaýarP. acnesdüzüminde sebumy peseldýän, sebumdaky trigliseridleri gidrolizleýän we erkin ýag kislotalaryny bölüp çykarýan P. acnes lipaz bar.Bakteriýalar P. acnes tarapyndan sebaceous bezleriniň kolonizasiýasyny düşündirmäge kömek edýän bu erkin ýag kislotalaryna ýapyşyp biler we bu erkin ýag kislotalary deriniň kislotasyna hem goşant goşýar (pH 5).Stafilokokk aureusy we Streptokokk piýogenleri ýaly köp ýaýran patogen bakteriýalar kislotaly gurşawda saklanýar we şonuň üçin koagulaza-negatiw stafilokokklaryň we korineform bakteriýalarynyň ösmegi üçin amatlydyr.Şeýle-de bolsa, deriniň okklýuziýasy S. aureus we S. pyogenes-iň ösmegine kömek etjek pH-iň köpelmegine getirýär.Adamlar beýleki haýwanlara garanyňda sebum trigliseridleri köp öndürýändigi sebäpli, P. acnes adam derisini kolonizasiýa edýär.


Iş wagty: Iýun-27-2022

Jikme-jik bahalary alyň