Çeşmeler

 • Epidermis we düwürtik
  Iş wagty: 07-29-2022

  Epidermis we düwürtik düwürtikleri saç follikulalarynyň we sebaceous bezleriniň dowamly çişme keseli bolup, hatda adamlarda fiziologiki täsir hasaplanýar, sebäbi her kim diýen ýaly ömründe dürli agyrlyklary başdan geçirýär.Adetginjek erkeklerde we aýallarda has ýygy duş gelýär ...Koprak oka»

 • Antiaging kosmetika we epidermal garrylyk
  Iş wagty: 07-29-2022

  Antiaging kosmetika we epidermal garramak Deriniň fiziologiki garramagy gurak, ýalta we elastikligi bolmadyk we inçe çyzyklaryň döremegine gatnaşýan epidermisiň inçelmeginde ýüze çykýar.Garrylyk bilen epidermisiň arasyndaky baglanyşyga esaslanyp, netijä gelmek mümkin ...Koprak oka»

 • Ak reňkli kosmetika we pigment metabolizmi
  Iş wagty: 07-29-2022

  Ak reňkli kosmetika we pigment metabolizmi Melanin anabolizmi dürli döwürlere bölünýär.Alymlar aklaýjy serişdeleri öwrenmek we dürli metabolik döwürler üçin işlemek mümkin diýip hasaplaýarlar.(1) Melanin sinteziniň irki tapgyry transkripsiýa we / ýa-da glikozilasiýa päsgel beriň ...Koprak oka»

 • Allergiki kosmetika we epidermal duýgurlyk
  Poçta wagty: 07-28-2022

  Allergiýa garşy kosmetika we epidermal duýgurlyk Duýgur deriniň patofiziologiki aýratynlyklaryny, gaharlandyryjy kontakt dermatitini we allergiki kontakt dermatitini göz öňünde tutup, maksatly arassalaýjy, nemlendiriji önümleri, hatda maksatly anti-allergiki we antipruriti ...Koprak oka»

 • Deriniň mikroekologiýasynyň fiziologiki funksiýalary
  Iş wagty: 06-28-2022

  Deriniň mikroekologiýasynyň fiziologiki funksiýalary Adaty ösümlik dünýäsi güýçli öz-özüne durnukly we daşary ýurt bakteriýalarynyň kolonizasiýasynyň öňüni alyp biler.Adaty ýagdaýlarda mikroorganizmler bilen mikroorganizmleriň arasynda, mikroorganizmler bilen ýer eýeleriniň arasynda dinamiki ekologiki deňagramlylyk saklanýar ....Koprak oka»

 • Deriniň mikroekologiýasynyň derä goraýjy täsiri
  Iş wagty: 06-27-2022

  Deriniň mikroekologiýasynyň derä goraýjy täsiri Sebaceous bezleri, emulsirlenen lipid filmini emele getirmek üçin mikroorganizmler bilen metabolizlenýän lipidleri bölüp çykarýar.Bu lipid filmlerinde deride hapalanan aşgar maddalary zyýansyzlandyryp bilýän kislotaly filmler diýlip hem atlandyrylýan erkin ýag kislotalary bar ...Koprak oka»

 • Deri mikroblarynyň düzümi we täsir ediji faktorlary
  Iş wagty: 06-27-2022

  Deri mikroblarynyň düzümi we täsir ediji faktorlary 1. Deri mikroblarynyň düzümi Deri mikroblary deri ekosistemasynyň möhüm agzalary bolup, deriniň üstündäki ösümlik adatça bakteriýalara we wagtlaýyn bakteriýalara bölünip bilner.Identaşaýjy bakteriýalar mikroorganizmleriň topary ...Koprak oka»

 • Gury epidermis deriniň päsgelçiliginiň bozulýandygyny, lipidleriň ýitmegini, beloklaryň azalýandygyny aňladýar
  Iş wagty: 06-10-2022

  Epidermal päsgelçilige ýiti ýa-da dowamly zeper ýetenden soň, deriniň öz-özünden abatlaýyş mehanizmi keratinositleriň önümçiligini çaltlaşdyrar, epidermal öýjükleriň çalşylýan wagtyny gysgaldyp, sitokinleriň öndürilmegine we goýberilmegine araçylyk eder, netijede giperkeratoz we ýeňil çişme ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 05-28-2022

  MEICET Programma üpjünçiligi ulanyjy şertnamasy, 2022-nji ýylyň 30-njy maýynda Şanhaý Maý Deri Maglumat Tehnologiýasy Co., LTD 1-nji madda. Specialörite bellikler 1.1 Şanhaý Maý Deri Maglumat Tehnologiýa Co., LTD.(mundan beýläk “MEICET” diýilýär) ulanyjy hökmünde hasaba durmazdan ozal size ýatladýar, okamagyňyzy haýyş edýäris ...Koprak oka»

 • Deriniň garramagynda epidermal gurluş we biohimiki üýtgemeler
  Iş wagty: 05-12-2022

  Epidermisiň alyş-çalşy bazal keratinositleriň öýjükleriň tapawudy bilen kem-kemden ýokaryk hereket etmegidir we netijede ýadro däl gatlak korneýasyny emele getirip, soň bolsa ýykylýar.Adatça ýaşyň ulalmagy bilen bazal gatlak we egriji gatlak dis ...Koprak oka»

 • Deriniň adaty bolmadyk pigment çalşygy - hloazma
  Poçta wagty: 05-06-2022

  Hloazma kliniki tejribede giňden ýaýran deri pigmentasiýasynyň bozulmagydyr.Köplenç çaga dogurýan aýallarda ýüze çykýar we tanalmaýan erkeklerde hem bolýar.Esasan kebelek ganatlary görnüşinde ýaňaklarda, maňlaýda we ýaňaklarda simmetrik pigmentasiýa bilen häsiýetlendirilýär.Lightagtylyk ...Koprak oka»

 • Skwaleniň derä täsiri
  Iş wagty: 04-29-2022

  Skalen okislenmesiniň mehanizmi, pes ionlaşma çäginiň öýjükleriň molekulýar gurluşyna zeper ýetirmezden elektron sowgat edip ýa-da kabul edip biljekdiginden we skaliniň lipid peroksidasiýa ýolundaky gidroperoksidleriň zynjyr reaksiýasyny ýatyryp biler.Geçirilen gözlegler pe ...Koprak oka»

1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Jikme-jik bahalary alyň