Arza

141

Deri ýagy

Artykmaç ýag sebum öndürýän deridäki sebaceous bezlerinden emele gelýär.Bu ýagdaýy bolanlarda köplenç ýalpyldawuk deri we uly gözenekler bolýar.

Surata alnan UV Light şekilleri we ýüze çykarylan suratlaryň netijesi:

142

Gyralar

Gyralar deridäki çişler, epler ýa-da gerişlerdir.Ultramelewşe şöhlelerine sezewar bolmak arkaly deriniň çeýeligi garyplaşýar ýa-da elastin we kollagen ýaramazlaşýar, bu derini guradýar we ýygyrtlaryň köpelmegine sebäp bolýar.. deride tebigy döredildi).

Alnan synag şekilleri we ýüze çykarylan suratlaryň netijesi:

Greenaşyl emele gelen gyrmalar , Sary derrew emele gelýän gyrmalar

141

PIGMENTATION

Melanin pigmenti aşa köp öndürilende ýa-da az öndürilende has ýeňil görünse, deriniň garalmagy mümkin.Oňa “pigmentasiýa” diýilýär we ultramelewşe şöhleler, deriniň ýokaşmagy ýa-da yzlary sebäp bolýar.

Alnan synag şekilleri we ýüze çykarylan suratlaryň netijesi:

142

Çuňňur nokat

Deriniň üstündäki we aşagyndaky reňk.

Haçan-da bu nagyşlar saç, ýag we sekresiýalar bilen petiklenende, sebum yzlaryna üýşýär we tegmilleriň döremegine sebäp bolýar.

Alnan synag şekilleri we ýüze çykarylan suratlaryň netijesi:

141

Gyzyl ýerler

Güne ýanmakdan başlap, allergiki täsire çenli deriňiziň gyzyl ýa-da gaharlanyp bilýän ýagdaýlary köp.Belki, goşmaça gan deriniň ýüzüne gaharlandyryjylara garşy göreşmek we bejergini höweslendirmek üçin bolup biler.Deriniň gyzarmagy, ýürekgysgynç maşk sessiýasyndan soň hem güýjüň netijesinde bolup biler.

Alnan synag şekilleri we ýüze çykarylan suratlaryň netijesi:

Gyzyl ýerler duýgur alamatlardyr

142

PORE

Gözenek, deriniň gatlagynda ownuk açyk ýerler bolup, sebaceous bezleri bedeniň tebigy ýagy bilen öndürilýär.Gözenegiň ululygy has uly bolup biler;1) saç follikulasy bilen baglanyşykly sebaceous bezlerinden bölünip çykýan sebumyň mukdary köpelýär 2) sebum we hapalar gözenegiň içinde jemlenýär ýa-da 3) deriniň garramagy sebäpli elastikligiň peselmegi bilen gözenek diwary sarkylýar we uzalýar.

Alnan synag şekilleri we ýüze çykarylan suratlaryň netijesi:

141
8cdc9efae3af5bbf535061790f5204d

SKIN heňi

Adam derisiniň reňki, goýy goňurdan iň açyk reňklere çenli dürli-dürli bolýar, deri äheňi we Fitzpatrik şkalasy bilen aňladylyp bilner.Deriniň reňkiniň möhüm maddasy pigment melaninidir.Melanin deri bilen bilelikde melanositler diýlip atlandyrylýan öýjüklerde öndürilýär we deriniň reňkiniň esasy kesgitleýjisidir.Mundan başga-da, garaňky deri has ýeňil deri bilen deňeşdirilende has uly, has uly, has dykyz melanozomlary öndürýän melanin öndürýän öýjüklere eýe bolýar.

Hasabatda ýüze çykarylan suratlaryň netijesi görkezilýär:


Please enter your inquiry details such as product name, model no., quantity, etc. If possible, please contact us online, thank you.

Jikme-jik bahalary alyň